Nebyť tetovaní, tak si Mikea zrejme v gyme na prvý pohľad ani nevšimnete. Tichý, nenápadný mladý muž, ktorý k nám zavítal pred vyše rokom spoza našej najstráženejšej hranice však svojim prístupom k tréningom a nasadením v nich rozhodne za pozornosť stojí. Je dôkazom toho, že ani hranice ľudí nerozdeľujú, pretože ak existuje niečo čo dokáže ľudí rôznych národností spojiť, tak je úplne jedno, kto má aký pôvod, pohlavie, farbu pleti, vierovyznanie a orientáciu. My sme veľmi radi, že si Mike obľúbil Slovensko aj vďaka Crossfitu a ešte radšej, že práve v našom gyme. Dámy a páni, MoM za mesiac február, Mykhailo a.k.a. Mike.

Keďže pre Mikea je jednoduchšie komunikovať v angličtine , hoci štúdiu slovenčiny sa intenzívne venuje, ponúkame Vám dvojjazičnú verziu rozhovoru s ním. Odpovede v slovenčine sú voľným prekladom jeho pôvodných odpovedí. Prajeme Vám príjemné a zaujímavé čítanie.

Tell us something about yourself./Povedz nám niečo o sebe.

If you are reading this then you know that my name is not Mike, but Mykhailo, but it is really complicated to pronounce it for non-Ukrainians. I am 28 years old, and last 4 years I’m living in Slovakia (and I love it here). I am the middle weirdo in the family, my older brother is a programmer and weightlifter in one person and younger sister is a physiotherapist, btw probably she will move to Slovakia soon.
I am working for an aviation agency, our main office opened entity in Bratislava and they moved me here from Kiev. Also, I studied for the specialization I am working for, so yes, one of those people who use their University degree by the purpose :D
If I am not in the gym or at work I am studying English and Slovak, reading books, traveling a lot, riding a bicycle (upgrading to the motorcycle soon), or just watching movies (Marvel and DC of course, but not only).

Ak čítate tento článok, viete, že sa nevolám Mike ale Mykhailo, no moje skutočné meno sa vyslovuje ne-Ukrajincom naozaj ťažko. Mám 28 rokov a posledné 4 roky žijem na Slovensku (a milujem to tu). Môj starší brat je programátor a zároveň vzpierač, mladšia sestra je fyzioterapeutka a pravdepodobne sa čoskoro tiež presťahuje na Slovensko. Letecká spoločnosť, pre ktorú pracujem, otvorila pobočku v Bratislave a vyslali ma sem z Kyjeva. Áno, som jedným z tých ľudí, ktorí svoj univerzitný titul reálne využívajú a pracujem v oblasti, ktorú som vyštudoval. Keď práve nepracujem alebo nie som v gyme, učím sa angličtinu a slovenčinu, čítam knihy, veľa cestujem, bicyklujem (čoskoro bicykel vymením za motorku), alebo pozerám filmy (Marvel a DC, ale aj iné).

Did you practice any other sport before CrossFit?/Venoval si sa nejakej aktivite pred tým ako si začal cvičiť u nás?

I was always the smallest kid in the kinder-garden and school, so the only way to gain some weight and to protect myself was sport. I did a lot of things: trained with dad and grandfather in the garden also I visited dance classes, aikido, box, volleyball & basketball (but I am too short for that), street fight, sambo, MMA, muay thai, and of course regular gym, but nothing serious. I did big pauses with gym (it was boooooriiiiing). Also I like trying different seasonal sports such as wakeboarding, snowboarding, diving, surfing, laying on the sofa. As you could recognize I am not staying at the one place for a long time, but it seems that CF took my heart.

Keďže som bol vždy najmenším dieťaťom v škôlke aj škole, šport bol pre mňa jedinou cestou ako zosilnieť a ubrániť sa. Robil som veľa vecí: trénoval som s otcom a starým otcom na záhrade, učil som sa tancovať, aikido, box, volejbal, basketbal, street fight, sambo, MMA, muay thai, samozrejme som chodil aj do posilňovne, ale ničomu som sa nevenoval vážne. Viackrát som si dal od gymu prestávku (bola to naozaj nuda). Rád skúšam rôzne sezónne športy ako wakeboarding, snowboarding, potápanie, surfovanie, ležanie na pohovke. Asi ste si všimli, že pri jednom športe nevydržím dlho ale zdá sa, že CrossFit si získal moje srdce.

Why did you start with CrossFit?/Prečo si začal s CrossFitom?

I was bored by the regular gym, got trauma with thaibox, and always interested in dynamic training to have pretty much difference between days and weeks there. During preparation to Spartan Race, I decided that to join CF is the best way to get prepared, but after the race, I had to travel a lot for work and I decided to start CF afterward, aaaaaand I did it, but almost half a year later. :)
I really like that CF is more social than many other sports, so you can meet a lot of interesting new people. What has happened here, in Proton, amazing people are around.

Posilňovňa ma začala nudiť, zranil som sa pri thaiboxe a okrem toho som sa vždy zaujímal o dynamický tréning, ktorý by spestril moje tréningy medzi jednotlivými dňami a týždňami. Počas môjho trénovania na Spartan race som sa rozhodol, že CrossFit bude najlepšou cestou ako sa pripraviť. Po súťaži som chcel začať s CrossFitom, a keďže som musel veľa cestovať, začal som, ale až o rok a pol neskôr :).
Naozaj sa mi páči, že CrossFit je aj o stretávaní nových, zaujímavých ľudí. V Protone takých určite stretnete.

Why CrossFit Proton?/Prečo práve CrossFit Proton?

Really liked atmosphere, approach, team, and how it looked, so I did not even try some other gym. And location is just between my job and home. But I am sure if I move to some other district I will stay with Proton.

Naozaj sa mi páčila atmosféra, prístup, tím aj prostredie a vôbec som ani neskúšal nejaký iný gym. Lokalita je medzi mojou prácou a miestom, kde bývam. Som si istý, že aj keby som sa presťahoval, ostanem v Protone.

Do you remember any significant moment in your CrossFit career?/Významný moment Tvojej CrossFit kariéry, ktorý sa Ti vryl do pamäte?

One of the first trainings, a year ago, during CF Open 2018 (I didn’t take part yet), one of the couches told me to pull myself together and do shit (with thrusters), what I tried to do, it was fun and painful. So I felt how everything depends on mindset. And of course my first overhead squat (OHS), which I could not do even with an empty barbell. But after a few months of practice and shoulders stretching I can do some OHS now, they are not perfect, painful and I feel my red face is just blowing but still. And of course every new PR and skill brings a lot of pleasure and joy.

Stalo sa to počas jedného z mojich prvých tréningov, cez CF Open 2018 (vtedy som sa ho nezúčastnil). Jeden z trénerov mi povedal, aby som sa vzchopil a začal makať, naozaj som sa snažil a bolo to zábavné a bolestivé zároveň. Uvedomoval som si, že mnoho vecí závisí od nastavenia v hlave. Samozrejme, pamätám si môj prvý OHS, ktorý som nevedel na začiatku spraviť ani s prázdnou činkou. Stále to nie je perfektné, ani príjemné ale po pár mesiacoch trénovania a pravidelného strečingu ramien, OHS viem urobiť. Každé nové PR a nové zvládnuté pohyby ma vždy potešia.

What is your favorite and least favorite movement or WOD?/Aký je Tvoj najobľúbenejší a najmenej obľúbený pohyb/lift?

I hate thrusters, clean and jerks, snatches and all weightlifting with complicated techniques and many movements, so I plan to do a lot of this during 2019. :D Gymnastics, in general, makes me fun, working with self-weight and adding something on top is always awesome. I like to feel control over the body.
I strongly believe that the main thing in sports for living is to be able to work with your own weight. If you can do that – you good, everything on top of that is also cool but not must.

Neznášam thrusters, clean and jerk, snatch a celkovo vzpieranie, takže v roku 2019 sa chystám vzpierať ešte viac :D. Práca s vlastnou váhou tela, gymnastika vo všeobecnosti ma baví. Mám rád pocit kontroly nad svojím telom. Myslím si, že najpodstatnejšia vec, ktorá by sa mala preniesť zo športu do bežného života je schopnosť pracovať s vlastným telom. Ak to dokážeš – máš vyhraté a všetko naviac je skvelé ale je to niečo naviac.

Does CrossFit influence your ordinary life?/Ovplyvnilo to, že cvičíš CrossFit Tvoj bežný život?

Sure, now I can change a cooler bottle with one hand. :D Good office skill.
My Slovak became much better, I would say that the biggest part of the Slovak speaking skills I got here in Proton.
But if we talk about CF in general than I got much more life energy! If I sleep good and train then I can do much more things during the day.
And the main thing is that after I injured the spine (sacrum) I felt pain in the back almost every day (it happened a few years ago). Nothing really serious but it was uncomfortable, so now I feel much better, correct exercises fixed it, so I can squat and DL without fear of pain.

Jasné, teraz už dokážem vymeniť zásobník na vodu jednou rukou. :D Užitočná zručnosť do kancelárie.
Moja slovenčina sa zlepšila a môžem povedať, že čas strávený v Protone k tomu prispel značnou mierou. Vo všeobecnosti mám oveľa viac energie. Ak sa dobre vyspím a v ten deň trénujem, dokážem urobiť omnoho viac vecí. Najdôležitejšie je, že po mojom zranení chrbtice (krížová oblasť), som cítil bolesť skoro každý deň (stalo sa to pár rokov dozadu). Nebolo to nič vážne ale určite to bolo nepríjemné, teraz sa cítim oveľa lepšie a môžem drepovať, alebo robiť deadlifty bez obáv z bolesti.

Have you got any specific goal that you would like to achieve? In the gym or outside of gym?/Máš nejaký konkrétny cieľ, ktorý chceš dosiahnuť? Vrámci gymu alebo aj mimo neho?

When I started CF my initial goal was to fix the sacrum, what has happened. Now I can develop my skills and strength so I want to get to 180kg DL and 140kg squat in one year. And do 80 kg Snatch, will see how it goes. (my current PRs are 150, 115 and 52,5). Probably I will have to change the agreement from 3 times a week to unlimited, to reach the goal, it’s going to be hard, have to work my ass off.
But the main goal is to have fun, workout and enjoy community in Proton. Outside of the gym, I want to master surfing, or at least try it. :D If you want to join me – don’t hesitate, just write me on FB or IG.

Keď som začal robiť CrossFit, mojím cieľom bolo napraviť si chrbát, čo sa naozaj udialo. Teraz môžem pracovať na rozvíjaní mojich schopností a sily, pretože by som sa rád priblížil k 180 kg DL, 140 kg drepu a 80 kg snatch-u. Uvidíme ako to pôjde, keďže moje súčasné PR je 150, 115 a 52,5. Pravdepodobne budem musieť začať chodiť viac než 3-krát do týždňa. aby som svoje ciele dosiahol, bude to ťažké a budem si to musieť poctivo odtrénovať.
Hlavným cieľom je baviť sa, trénovať a užívať si komunitu v Protone. Mimo gymu by som sa rád naučil surfovať alebo by som sa o to chcel aspoň pokúsiť :D. Ak sa chceš pridať, tak neváhaj, a napíš mi na Facebook alebo Instagram.

Tell us something about you, that we do not know yet./Prezraď nám niečo, čo o Tebe ešte nevieme :)

I love to cook and eat, so I can spend whole day just doing two things, Cook-eat-repeat. Yess

Rád varím a jem, takže môžem v pohode stráviť deň robením týchto dvoch dvoch vecí. Variť – jesť – opakovať to dookola.

Anything that you would like to add./Čokoľvek, čo by si chcel dodať.

February is becoming more important month of my life. Four years ago I moved to Slovakia, three years ago quitted smoking, one year ago started CF, and now it is my first CF OPEN and I have this opportunity to tell about myself as a Member of The Month. It’s amazing! I am very pleased!
PROTON team is the best, love You guys.

Február sa stáva najdôležitejším mesiacom v mojom živote. Ubehli 4 roky od kedy som sa presťahoval na Slovensko, 3 roky od kedy som prestal fajčiť, 1 rok od kedy som začal s CrossFitom, teraz zažívam svoj prvý CF Open a mám túto príležitosť povedať Vám o sebe viac ako Member of the Month. Je to úžasné! Teší ma to!
Proton tím je najlepší, mám Vás rád.

Chceš zažiť najlepšiu hodinu tvojho dňa?

A okrem toho zlepšiť svoje zdravie, kondíciu, postavu a náladu?