Všeobecne obchodné podmienky

1. „Prevádzkovateľ“ spoločnosť TPmove s.r.o. so sídlom Vranovská 57, 851 01 Bratislava, IČO: 47673621 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 97217/B
2. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky zúčastňovať sa skupinových tréningov alebo využívať individuálne technické zázemie prevádzky.
3. CrossFit Proton je prevádzka na Turbínovej ulici 1, 831 04 Bratislava.
4. „Člen“ je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je oprávnená využívať služby CrossFit Proton. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osoba mladšia ako 16 rokov má vstup povolený iba po podpise súhlasu zodpovednej osoby.
5. „Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby CrossFit Proton. Aktuálne platné otváracie hodiny sú k nahliadnutiu v CrossFit Proton a v rozvrhu na internetovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny otváracích hodín.
6. „Prevádzkový poriadok“ je k dispozícii na prevádzke a členovia sú s nim oboznámení pri prvom vstupe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.
7. CrossFit Proton využíva interný rezervačný systém, vktorom si členovia rezervujú miesto na tréningu a využívajú ďalšie služby spojené s ich členstvom.
12. „Tréner“ je osoba poskytujúca skupinové a osobné tréningy za odplatu v internom alebo externom stave Prevádzkovateľa.
13. „Člen“ je stav, pri ktorom môže jednotlivec využívať služby CrossFit Proton.
14. Členský systém je k dispozícii pre všetkých aktívnych členov CrossFit Proton a prevádzkovateľ v ňom vykonáva nastavenia a spoplatnenia jednotlivých služieb ako aj samotné vykonanie bezhotovostnej platby pomocou platobnej brány GPWebpay.
15. Prevádzkovateľ poskytuje členom za odplatu v zmysle dohodnutej ceny, služby podľa prevádzkového poriadku.
16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení.
17. Prevádzkovateľ poskytuje každému členovi v členskom systéme presné informácie o jeho aktivite a platbách v CrossFit Proton.
18. Členstvo má platnosť 1 mesiac od zakúpenia. V prípade, že je členstvo nastavené na automatickú platbu, je automaticky obnovené a môže byť kedykoľvek prerušené alebo zrušené 14 dní pred najbližším termínom obnovenia.
19. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného členstva klientovi nevzniká.
20. V prípade neschopnosti využívať zakúpené členstvo (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvótnej sumy/predĺženie platnosti členstva klientovi nevzniká.
21. Člen je povinný dodržiavať Otváracie hodiny.
22. Člen si môže zaplatiť členstvo platobnou kartou/v hotovosti pri návšteve CrossFit Proton.
23. Každý člen je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.
24. Rezervácie na tréning je možné zadať prostredníctvom členskej sekcie.
25. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky CrossFit Proton (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný vopred.
26. Prevádzkovateľ má právo prenajať CrossFit Proton alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
27. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku CrossFit Proton v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
28. Všetci členovia sú povinní riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy CrossFit Proton.
Zákaz vstupu do prevádzky CrossFit Proton platí pre:
Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok
Osoby so zvieratami – na cvičebnú plochu je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom. Pes má povolený vstup len do vchodu a priestoru okolo recepcie. Majiteľ nesie plnú zodpovednosť za svojho psa. Voľný pohyb psa je zakázaný.
Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov
Osoby, ktoré zamýšľajú využiť priestory APCF na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
Osoby špinavé v znečistenom oblečení
29. V prevádzke CrossFit Proton je zakázané:
Fajčenie
Zasahovanie do technického vybavenia
30. Každý člen je povinný :
dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,
neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,
šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky, používať čistú a vhodnú športovú obuv,
dodržiavať pokyny trénera,
po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené
31. V prípade nedodržania povinností člena uvedených v bodoch ( Každý člen je povinný ) Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov CrossFit Proton a ukončiť platnosť členstva bez nároku na kompenzáciu.
32. Za poranenia a úrazy, ktoré si člen spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
33. Členovia využívajú CrossFit Proton na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.
34. Každý člen sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
35. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je člen povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.
36. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí člen škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, Všeobecná zodpovednosť) v znení neskorších predpisov.
37. Alternatívne riešenie sporov
Spravíme všetko pre to, aby sme prípadný problém, či nedorozumenie vyriešili rýchlo a k spokojnosti člena. Napriek tomu máte v prípade problému možnosť využiť inštitút alternatívneho riešenia sporov.

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (u nás e-mailom na crossfitproton@gmail.com), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili prípadnú reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Osobné údaje, ktoré zbierame, kde ich ukladáme a na čo ich používame.
1. Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje člena v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. číslo, mailová adresa, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva v CrossFit Proton za účelom poskytovania služieb členovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. Údaje sa ukladajú na vlastných úložiskách.
2. Každý člen môže súhlas so spracúvaním osobných údajov člena na marketingové účely kedykoľvek odvolať a to zaslaním emailu na crossfitproton@gmail.com prevádzkovateľovi.
3. Pre vytvorenie užitočnej marketingovej komunikácie Poskytovateľ zhotovuje foto a video materiál v priestoroch CrossFit Proton. Tento materiál využíva prevádzkovateľ pre účely propagácie na web stránkach a na platforme Facebook a Instagram. Klient môže písomnou formou vyjadriť nesúhlas a to zaslaním emailu na crossfitproton@gmail.com prevádzkovateľovi.
5. Neudelenie súhlasu na marketingové účely nie je dôvodom pre odopretie členstva v CrossFit Proton a poskytovania služieb prevádzkovateľa.
6. Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
7. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
8. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.
9. V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organiza?ných a bezpečnostných opatrení. Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.9.2014