Manchester, mesto na severe Anglicka, ktoré dalo svetu bratov Gallagherovcov a dva futbalové kluby, jeden slávny a jeden veľmi bohatý. Ťažko povedať, či je to zapríčinené industriálnym feelingom, no v Manchesteri si musíte vybrať, na koho strane ste, nemôžete mať radi oboch bratov a už vôbec nemôžete fandiť obom klubom, teda pokiaľ nehrá jeden z nich proti FC Liverpool. Machester je drsný, nedá Vám nič zadarmo, prefacká Vašu angličtinu, no keď si naň zvyknete, tak sa Vám odvďačí ťažko opísateľnou, no príjemnou atmosférou. Rovnakí sú aj jeho obyvatelia, teda najmä tí pôvodní, a jedným z nich je aj náš novembrový Member of the Month.

Na prvý pohľad drsný a nekompromisný, no na pohľad druhý veľmi priateľský, odhodlaný a hlavne stále optimisticky naladený (keďže ako jeden z mála ešte verí, že Manchester United vyhrá nejakú trofej) Mark, ktorého na Slovensko zaviali pracovné povinnosti, a do Protonu ho zaviala túžba na ne aspoň na chvíľu zabudnúť. Svojim optimizmom a „driveom“ nás všetkých nakazil a my sme veľmi radi, že aj on u nás našiel takmer domáce prostredie. Mrzí nás, že jeho slovenská misia sa v týchto dňoch po dva a pol roku končí, no určite budeme na Marka spomínať len v tom najlepšom, a dúfame, že aj on na nás, a nie len na svoj prvý muscle up…

Hoci dva a pol roka je veľmi dlhá doba, pre Marka je ešte stále konfortnejšie komunikovať v jeho rodnom jazyku, v angličtine , preto Vám rozhovor s ním ponúkame v dvoch jazykoch. Odpovede v slovenčine sú voľným prekladom jeho pôvodných odpovedí. Prajeme Vám príjemné a zaujímavé čítanie.

Tell us something about yourself./Povedz nám niečo o sebe.

Hi, I’m Mark. I’ve been living in Bratislava for 2 ½ years now with my wife Nik, 3 kids and Juno the Hungarian Vizsla. I moved here from the UK to open the Jaguar Land Rover factory in Nitra, and more recently to launch the new Land Rover Defender which has been really tough, tiring but very satisfying.

Ahoj, volám sa Mark. Žijem v Bratislave dva a pol roka spolu s mojou manželkou Nik, tromi deťmi a maďarskou vyžlou Juno. Presťahoval som sa sem z UK kvôli otvoreniu závodu Jaguar Land Rover v Nitre a aj kvôli zahájeniu výroby nového Land Rover Defender, čo bolo naozaj náročné, únavné ale aj veľmi uspokojivé.

Did you practice any other sport before CrossFit?/Venoval si sa nejakej aktivite pred tým ako si začal cvičiť u nás?

I run the occasional half marathon, play basketball (yes, even at 5’10” I can play basketball!), cycle and have been in and around weight training for about 20 years. I try and do some sort of exercise every day either at home (garage gym) or in Proton because I find it hard to sit on my ass and watch TV!

Občas si zabehnem polmaratón, hrám basketbal (áno aj keď meriam 177 cm, môžem hrať basketbal), bicyklujem  a asi 20 rokov som sa venoval silovému tréningu. Snažím sa cvičiť každý deň buď doma (v garážovom gyme) alebo v Protone pretože je pre mna ťažké len tak sedieť a pozerať televíziu.

Why did you start with CrossFit?/Prečo si začal s CrossFitom?

I got bored with regular weight training, wasn’t really pushing myself much and I noticed Crossfit was gaining popularity… so I had a better look into it. I’d always enjoyed endurance sports like running and cycling, knew my way around a set of dumbells and was desperate for some competition – so thought I’d give Crossfit a try. Luckily Crossfit combines these elements in a constantly varied way and I quickly fell in love with the WOD…

Silový tréning ma začal nudiť, neposúval som sa ďalej a všimol som si, že Crossfit sa stáva stále viac populárnym. Tak som sa naň pozrel zblízka. Vždy som mal rád vytrvalostné športy ako beh a bicyklovanie, prácu s činkami a chýbalo mi súťaženie – tak som si povedal, že dám Crossfitu šancu. Našťastie Crossfit spája všetky spomínané elementy neustále sa meniacim spôsobom, a preto som si workouty veľmi rýchlo zamiloval.

Why CrossFit Proton?/Prečo práve CrossFit Proton?

Proton was recommended to me by a friend in Bratislava. I looked at the web site and saw it was run by passionate, qualified people and after speaking to Palo and Tina was relieved to learn that my huge lack of Slovak language wasn’t a problem! I joined just as the team moved into the new building – once I saw that I was sold. Then as I met Michal, Andrej and Adrian I realised these guys know what they’re talking about and that I can definitely learn from them and so the interest grew.

Proton mi odporučil kamarát z Bratislavy. Pozrel som si web stránku a uvidel som, že ho vedú zanietení, kvalifikovaní ľudia. Naozaj sa mi uľavilo, keď som si po rozhovore s Palom a Tinou uvedomil, že moja neznalosť slovenčiny nie je problémom. Začal som práve počas sťahovania do nových priestorov, a keď som nový gym uvidel, hneď ma to dostalo. Potom som stretol Michala, Adriana a Andreja, a uvedomil som si, že vedia o čom rozprávajú, že ma rozhodne môžu niečo naučiť, a môj záujem bol stále väčší.

Do you remember any significant moment in your CrossFit career?/Významný moment Tvojej CrossFit kariéry, ktorý sa Ti vryl do pamäte?

Yes – getting my first muscle up in the Open this year. The look of pride on Michal’s face was priceless In general though, it’s the buzz I get as the whole team go through the WOD together, struggling but eventually getting through it and celebrating with high-fives and fist bumps at the end. The Open takes it to a whole different level and were definitely the most enjoyable weeks I’ve had at Proton this year. I just hope my new box back in the UK is somewhere near as good.

Áno – môj prvý muscle up v tohtoročnom Open. Ten Michalov hrdý pohľad bol na nezaplatenie :). Vo všeobecnosti ale mám rád tú eufóriu keď sa celá skupina prebojuje cez workout a nakonci to oslávime nejakými high-fives. OPEN celú atmosféru v gyme dostal na úplne iný level a boli to určite moje najobľúbenejšie týždne v Protone.

What is your favorite and least favorite movement or WOD?/Aký je Tvoj najobľúbenejší a najmenej obľúbený pohyb/lift?

Burpees. Is it weird to enjoy burpees? Well, I do. And any of the Erg kit is good fun too… that makes me very weird I guess!I like the high volume, hero-type WOD’s generally. I’ve not really got a favourite but ‘Fight Gone Bad’ is pretty interesting… In terms of movements I’ve learned to adopt the ‘Develop your Weaknesses’ philosophy so I try to practise the gymnastic stuff a lot as I still have lots to learn there. I’ve found that its best not to just turn up to the days that I know I can nail a WOD, rather set out a time table for the week (Mon, Thu, Sat, etc..) and go on those days regardless of the WOD.

Burpees. Je zvláštne, že mám rád burpees? Nuž, mám ich rád. Akýkoľvek Erg ma baví tiež . Toto zo mňa asi robí mimozemšťana! Mám rád veľký objem, dlhé hero workout-y. Naozaj najobľúbenejší nemám, ale „Fight Gone Bad“ je celkom zaujímavý. Osvojil som si filozofiu „Pracuj sa svojich slabých stránkach“, a snažím sa veľa pracovať na gymnastických prvkoch, lebo sa mám ešte stále čo učiť. Zistil som, že je oveľa lepšie prísť cvičiť pravidelne v určité dni v týždni (pon, štv, sob, atď) a nie len v dni kedy viem, že mi workout sadne.

Does CrossFit influence your ordinary life?/Ovplyvnilo to, že cvičíš CrossFit Tvoj bežný život?

Apart from boring my wife with my latest aches & pains, Crossfit has had a really positive effect on my diet. I’ve just turned 40 and think I’m eating better and training harder now than I was when I was 30! This is mainly due to attending Proton and keeping an eye on what I eat. I still love chocolate and beer, I just try to limit this to ‘cheat days’ at the weekend.

Okrem toho, že nudím moju ženu s mojimi boľačkami a trápeniami, Crossfit mal naozaj pozitívny vplyv na moje stravovanie. Práve som mal 40 a myslím, že jem lepšie a trénujem viac teraz ako keď som mal 30! Udialo sa to najmä vďaka tomu, že chodím do Protonu a dávom si pozor ako sa stravujem. Stále zbožňujem čokoládu a pivo, len sa to snažím obmedziť a vychutnám si ich v rámci „cheat“ dní cez víkendy. 

Have you got any specific goal that you would like to achieve? In the gym or outside of gym?/Máš nejaký konkrétny cieľ, ktorý chceš dosiahnuť? Vrámci gymu alebo aj mimo neho?

I need to nail hand stand walks, and also get much better at TTB. I’ve really enjoyed learning about the snatch by attending Adrian’s seminar so would like to perfect this and the other Olympic lifts before the next Open too.

Musím sa zlepšiť v chodení po rukách a tiež v TTB. Naozaj som si užil Adrianov seminár o snatch-i, takže ešte pred ďalším OPENom by som ho chcel zlepšiť, rovnako ako ostatné vzpieračské cviky.

Tell us something about you, that we do not know yet./Prezraď nám niečo, čo o Tebe ešte nevieme :)

A few of you know already, but for those that don’t my time here in Slovakia is soon to end. I’ve completed my mission here now so am moving back to the UK at Christmas with my family to start a new role. But, it’s been a fantastic adventure for all of us and coming to Proton every week for the last 18 months or so is definitely a highlight of mine. Another interesting fact is that I was once filmed for MTV’s Jackass show with Steve-O in a scene that was edited out as it wasn’t suitable for TV… I’ll let you decide the reason why!

Niektorí z Vás to už vedia, ale môj čas na Slovensku sa pomaly kráti. :( Moja misia je splnená, a teraz sa vraciam s mojou rodinou späť do UK na Vianoce, aby som začal novú úlohu. Bolo to fantastické dobrodružstvo pre nás všetkých, a vracať sa do Protonu každý týždeň počas posledných približne 18 mesiacov bolo jednoznačne mojím top zážitkom. Ďalším zaujímavým faktom o mne je, že raz som účinkoval v MTV show Jackass so Steve-O v scéne, ktorú museli vystrihnúť lebo nebola vhodná do televízie. Sami si domyslite dôvod prečo asi!

Anything that you would like to add./Čokoľvek, čo by si chcel dodať.

Yes – despite not really speaking any Slovak I’ve been made to feel so welcome by the coaches and other members at Proton and for that I’m really thankful. There’s always been someone there to help me understand what’s going on and I’ve always felt like part of the team which has meant a lot to me and has helped make my stay here in Slovakia so much fun. ĎAKUJEM!

Áno, napriek tomu, že nehovorím po slovensky, som veľmi vďačný za to ako vrelo ma prijali tréneri a aj ostatní členovia v Protone. Vždy sa našiel niekto, kto mi pomohol pochopiť čo sa deje a vždy som sa cítil byť súčasťou tímu, čo pre mňa znamenalo mnoho a pomohlo mi to spríjemniť si pobyt na Slovensku. ĎAKUJEM!

Chceš zažiť najlepšiu hodinu tvojho dňa?

A okrem toho zlepšiť svoje zdravie, kondíciu, postavu a náladu?